ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Τμήμα Αποκατάστασης Εξαρτημένων Ατόμων ‘’ΙΑΝΟΣ’’ του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της συμμετοχής του ως Εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΧΕΔiΑ» της εγκεκριμένης Πράξης ΤΟΠΕΚΟ με τίτλο: «Τοπικό Σχέδιο Ενσωμάτωσης Πρώην Χρηστών Ουσιών στην Αγορά Εργασίας του Νομού Θεσσαλονίκης» με κωδικό ΟΠΣ 375989, η οποία εντάσσεται στη Δράση 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου το ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), θα πραγματοποιήσει δύο (2) εκπαιδευτικά εργαστήρια (workshops) που αφορούν στην «Κινητοποιητική Συνέντευξη». Η διενέργεια των εκπαιδευτικών εργαστηρίων (workshops) εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης 21 «Workshops Συμβούλων», της ευρύτερης Δράσης «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ».

Download Attachments